[Rich Client Dev] 【Teamcenter胖客户端开发】teamcenter菜单添加图文教程<1>

2015-4-1 14:48:17 3685 0

[复制链接]
admin 发表于 2015-4-1 14:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

admin 楼主

2015-4-1 14:48:17

请使用QQ关联注册PLM之家,学习更多关于内容,更多精彩原创视频供你学习!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Teamcenter胖客户端开发】teamcenter菜单添加图文教程<1>2 u( P+ `- u9 a  }& o2 a) N) T6 G
这部分内容实际上是eclipse的插件开发的功能, 这里做个简单分类,菜单文件的扩展点都是  <extensionpoint="org.eclipse.ui.menus">,添加菜单就是在这里面添加内容。这里只要注意location即可!+ ]1 e( k' L, E+ x1 `9 O
(1)在主工具条上添加菜单。
: h# r# D5 C. V2 B. k  <menuContribution
$ ]$ T1 E- ^& b& ]6 T6 p6 L            locationURI="menu:org.eclipse.ui.main.menu?after=additions">. O/ k- b- |4 l+ Z4 v# n
            <menu id="com.plmhome.plmhomeTool"  label="PLMHome ToolKits">! F. D* c- d  d: Y1 m5 V
            <command: |7 _  R" B- q. W* Q5 ^) ]
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"& K4 I; M8 N" ^% j$ W
                  mnemonic="S"1 h. c. @' s! T
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">! {5 [# U( {. U& L6 [  E( [
            </command>( }, n; M  P% m
            </menu>
5 K1 G6 g# @5 P8 U9 Z% m      </menuContribution>2 a6 y  @) C* c) ^: e

& Z/ z0 }% Z6 }(2)在工具功能的后面添加按钮。. E3 Z: h: F7 `  u" z/ G
  <menuContribution
# D! ?: }8 Q8 q# ?/ f            locationURI="menu:tools?after=additions">/ z8 n8 d" y9 [; D# R
            <command
$ h* b( y  U" D7 X- d                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
- F* @3 W; k: ~2 `7 Q: Z3 @  b                  mnemonic="S"# E8 U: I" }9 S: t  y- Y
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
$ h. b( Q0 ?  E- J/ ^+ E            </command>' ?8 D6 G! ?' I! q
   </menuContribution>
- s" m9 x2 `7 }5 E# g2 X5 ]# c9 B: G! P/ G
(3)在右键弹出菜单加按钮, B) [; g& J1 I: H$ |
      <menuContribution
/ \! L9 T  k. p7 y/ b            locationURI="popup:org.eclipse.ui.popup.any?after=additions">
3 G' D/ w1 J+ n8 N. @! q' j6 k            <command
6 w* I. A1 k, B  B: p                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"" ^6 R3 W' z5 s. ~
                  mnemonic="S"
& y  ]/ l3 D/ h1 P                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">" V8 _; o" V$ @1 \+ z" ~
            </command>2 X8 E1 H" O- V) _, R6 O1 D/ W9 t
      </menuContribution>3 y1 {3 D" G. \; z% w4 y9 I& \' w
(4)在具体的菜单后面加功能按钮1 z( C$ [) ?- B+ w
      <menuContribution: b: O& H+ V: N4 ~
            locationURI="menu:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView?after=group4">
. o* }9 w8 J: `" L4 f( S         <menu
* n" F3 t* d) }% X" y7 k3 H               label="PLMHomeToolKits"4 A+ P+ [% F& t2 W# ?
               mnemonic="M"! N3 e" B$ W. t; C
               id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleMenu">7 `3 V) B7 _. E5 }
            <command( w: N( t& c7 D4 z' {0 G( Z
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"/ M) }$ p3 i  D9 h* z  e- U; k6 T
                  mnemonic="S"! U& R$ ]: D+ Y
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">4 K# }7 ^8 v- y8 I- H9 C) ^6 t
            </command>& Y8 L0 o; _  c) j' u6 ~# q; G
         </menu>
- |3 \" z2 F0 }6 y      </menuContribution>
9 G. N# h* U9 \- f* B: P
( Z. P* f) h" C% T5 N9 y(5)指定位置,直接加按钮
. Z2 m# y; k4 B" M1 O7 v) j; y      <menuContribution- I# o+ o  N! S7 A% [/ p3 x
            locationURI="toolbar:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView">$ T7 p0 @5 |8 C6 i
            <command. \4 \; w5 |; r4 T5 o4 I$ D9 F
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"4 d, i  h# K0 v% c8 J# Q& k" J
                  icon="icons/sample.gif"
! y/ O% R4 z; ]- h# c                  tooltip="Say hello world"
7 b8 w! y( n2 K& G3 I1 b                  id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleCommand">! g( O# l; ~1 J5 {& l4 K
            </command>2 M" D) |1 z! D: @1 t8 H
          </menuContribution>" z1 N. T0 v3 x  ]( Z

4 ~! ~# i: u/ Y" Q( c3 H% R# \(6)加工具条按钮9 }6 f: Z5 a3 H% f
  <menuContribution6 m1 p! A9 R' p
            locationURI="toolbar:navigator_Toolbar?after=additions">8 G- I2 S' ~2 x
              <toolbar; E/ |/ N+ i0 B3 `7 }
               id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleToolbar">$ m* ~3 r3 b  _
            <command
  Z+ J7 i5 i8 T5 x0 P5 a                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
& |+ T; y' F% @                  icon="icons/sample.gif"
  r- L1 l! ~" O                  tooltip="Say hello world"0 X: i, q# v0 Z* c$ e; M
                  id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleCommand">) G3 z9 [$ ^; N- @0 |
            </command>
3 o) w" t& ~, T- V            </toolbar>
$ \, n/ x( r7 p2 |( f& D1 i' w          </menuContribution>+ N& s4 U$ P- m! m: s- p! Q' |

# m) ~& F- ^* e8 w4 b4 ^& Q7 `
1 a( y+ d' a; R5 l. b% h: ^完整的例子如下:
2 A2 J: {# z9 ]# H/ D1 i) x7 n1 I7 T5 c
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
* p, V) a& W! D) `" K4 Q<?eclipse version="3.4"?>9 E9 g' K! ?( m) p
<plUGin>/ _; h6 H" q: w" S, Z
  I1 T; S% s1 t
   <extension/ _+ U6 X: C" j# f
         point="org.eclipse.ui.commands">9 ?9 e+ }9 w6 q" ?7 u* V0 H" E
      <category/ l- ~! J" R  J1 }6 E& s
            name="Sample Category"
3 A- c' L# W2 ]+ s1 F1 D" ?            id="com.plmhome.createFolder.commands.category">* K+ d: N# ^9 H  k/ p
      </category>" l: |+ O$ K0 \8 Y
8 g# ?; g! u, ?3 Z0 G' _+ [; C
      <command2 `1 \/ p3 ~' O  \' C& x. _
            name="PLMHome CreateFolder"0 N: `  X( V) o  m) m; @
            categoryId="com.plmhome.createFolder.commands.category"& R( K: v( m0 a
            id="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand">2 f1 ~' _5 H& y2 q+ i2 A- ]0 K
      </command>
2 [& \4 D  p; F& A
* _) m9 i; ~  |; q; A! ~   </extension>5 q$ R. o8 X- _2 p0 M9 G
   <extension
  B, l' F" L. R: p         point="org.eclipse.ui.handlers">. M) o% G1 ^  a# ?
      <handler
7 B: t8 h1 ^! ~. ?/ P7 x  l            commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"4 |1 f( m: W' K1 T2 m4 o  p* D6 M
            class="com.plmhome.createfolder.handlers.SampleHandler">
' f: I) r3 k: ]( _      </handler>
9 Q' a4 p  N6 ~$ ~2 T   </extension>
2 V. ~# n4 U- V   <extension
* O) S; b8 E0 _5 A4 x3 B, _" U         point="org.eclipse.ui.bindings">
" `; u) F" v2 t9 ?$ [. U      <key* i- l9 ]% g0 F9 Z# n
            commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"% F; e" ]7 |3 H; L& l5 n8 m% f3 Z# o
            contextId="org.eclipse.ui.contexts.window"4 M5 A' d: ~5 w+ f- ]. l
            sequence="M1+6"
" {: l/ C4 {; ?8 t            schemeId="org.eclipse.ui.defaultAcceleratorConfiguration">; R7 m7 }! G  \! M
      </key>! X) x- [( g6 L9 Y2 ^5 P( O' z. r2 c
   </extension>3 O, G3 g0 v. q! P
   <extension
& T# `* M" n% G( V5 A; \         point="org.eclipse.ui.menus">1 Q. r$ l( o1 v! E7 t& _

7 W/ K/ }3 S( G  a$ a           <menuContribution3 z+ R- `* [- i. z# I# B
            locationURI="menu:org.eclipse.ui.main.menu?after=additions">
) s1 f; w+ d( _5 U7 v            <menu id="com.plmhome.plmhomeTool"  label="PLMHome ToolKits">
% h+ V( @$ e% q            <command) {- s! [+ R$ Z' z9 b, v/ R: w
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
3 z  s, I6 O( b1 u                  mnemonic="S"" N0 O7 x' s2 I9 p. e" i; T- M
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">  D7 }6 g1 o6 P+ X1 u7 B0 L" H
            </command>
' p, p+ g4 @$ l% I  X# R            </menu>* E" p0 R% U6 b8 K
      </menuContribution>
* s& B# W: A9 |+ S2 e5 }' L/ e1 R
# i0 y: X* s7 O9 o8 P% ]' ?/ l$ {" ^% Y1 a7 m. }

; c! s: ~) x1 q' C       <menuContribution' `) P$ E1 Z$ M9 Z, M% E% i
            locationURI="menu:tools?after=additions">
) y% |" ^/ Q6 d9 {& F+ _            <command8 C% \9 {2 \2 J0 `; u7 y
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"1 s( b! k/ P* y* u
                  mnemonic="S"
* z9 C1 W  C7 h! @! r: ]) ?8 a* q                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
: b+ C' w) W7 h/ p' ?( h# F            </command>) s: n% _0 ]+ E
      </menuContribution>/ @) T1 q# j- ?8 h
, O" Z) n- W& ]9 U+ X# f+ n
% P, \# Y( Q, J0 F

6 m0 ?2 G. Y  l- F3 g6 c/ m4 g      <menuContribution& ?& V( A+ Q$ b4 K: ~  M" f
            locationURI="popup:org.eclipse.ui.popup.any?after=additions">
6 q( `' @1 L( c( [9 H! C/ \& p+ V            <command+ q6 R" J: g2 h$ I0 H+ P  L! P
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"0 P2 X8 w: H: i1 V9 A/ A* x5 K
                  mnemonic="S"
; `' e* S3 E. _                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">, Y% i% {1 m2 g7 M8 ]5 {. s/ n2 B
            </command>
9 k- p  _( I, v/ \& e# j      </menuContribution>
2 a1 A( n# D5 q* i& y# n
' w- d& e" h. N: {      <menuContribution2 T4 @- i+ t0 U3 k2 L8 A
            locationURI="menu:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView?after=group4">
& H1 X" D0 m0 C& w         <menu/ A1 X9 z( |9 f4 C* c; p6 [( Q
               label="PLMHomeToolKits"
: n/ ?8 R2 P. F& \1 d6 x               mnemonic="M"5 M# O) Q  z, A- k- z/ K. Q3 j
               id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleMenu">0 j/ Q2 O8 c4 u; X* j
            <command
$ O  y1 V. B  t7 [0 Y                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"! D; _) ^2 ^* \8 x" @
                  mnemonic="S"
+ B8 h2 M* g# \0 T0 Q/ M4 n, A4 c                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">" D! s: V4 h5 k7 S, ^% H
            </command>+ l# \  m4 k3 ]5 o/ E# `
         </menu>
9 l' e; ^" n1 p: {- s; `: h! _/ F      </menuContribution>
8 P% X% R- \6 G" Y* |4 _1 N: p. {: _) d5 c8 C
      <menuContribution" ?$ `9 [. K5 W, \; _( B
            locationURI="toolbar:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView">
6 R+ \5 |# q, z' \9 }1 }) o            <command
. B% G- d  H& X) i# g, X8 H% F                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"6 n+ k8 e$ m. P; m8 f
                  icon="icons/sample.gif"6 ?) ~: v  n$ C- K, `2 \4 a/ n
                  tooltip="Say hello world"
- k9 P* w7 q# D7 X8 ^) l1 ]                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">/ z+ i8 `0 m0 s
            </command>
7 v  {) n! h/ t- V' h          </menuContribution>" B4 y$ e8 w* S: Q
4 X9 {0 _( q1 M  t  F5 v" m* X4 W
; X! D0 w& J, i3 ~) M6 _% e
      <menuContribution
. f- K* v9 X. B2 F            locationURI="toolbar:navigator_Toolbar?after=additions">2 h6 e' ^& `6 `4 p
              <toolbar( D4 d5 d7 [+ k5 t% e
               id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleToolbar">) Q, M( ~2 F4 H/ H4 ]8 u
            <command
  b' p2 o% ^# c( L, W- O                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
+ y$ M& N0 M0 m' `                  icon="icons/sample.gif"
9 P$ j4 D9 K3 t. i) z( Y1 t                  tooltip="Say hello world"
- `, i% M9 ?5 I6 g& \                  id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleCommand">
1 z* i/ U7 b- \            </command># ~/ s2 ^/ K8 h+ O  K( q
            </toolbar>
! F7 L# @! _4 r, z+ O3 h5 H" M) h          </menuContribution>$ g9 P" u8 T; y1 L" G

: ]/ Q0 n* i, {+ ?- N
) q' A$ L3 D  }  I# \) ~* ^   </extension>( h8 u" y, {2 J) g- D, y
8 B6 h, X- q1 J  j, S# g
</plugin>( R+ ]. e$ G8 R
2 U1 q& d% k3 d3 V

8 m" Z, \& J: A) z* h
2 z; @" @: h& o  ?* p
上海点团信息科技有限公司,承接UG NX,CATIA,CREO,Solidworks 等CAx软件,Teamcenter,3D Experience等PLM软件,工业4.0数字化软件的实施\二次开发\培训相关业务,详情QQ 939801026 Tel 18301858168 网址 www.diantuankj.com/ doTeam.tech
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

返回列表 本版积分规则

用户组 : 管理员
邮   箱 :xduniverse@qq.com
手   机 :VIP用户可查看[申请]
Q   Q : 点击这里给我发消息
性别 : 就不告诉你
主页 :http://www.plmhome.com
个人介绍 :原西门子NX高级教务员,10多年NX培训,开发咨询,Teamcenter培训实施等

主题2159

帖子3384

积分64086

 • teamcenter12 安装错

  求助,安装环境, Win 2012 server r2 Java pdk 8

 • PLM之家NX插件V8.0.0.

  PLM之家NX插件 ============================

 • 执行Markup保存时报首

  大家好,请教下各位,为什么我在查看器中创建批注

 • Teamcenter12.0 汽车

  Teamcenter12.0 汽车解决方案TcAE 入门教程 *

 • Vue element-UI开发学

  Vue element-UI开发学习---单一页面学习

 • 发布新帖
 • 在线客服1
 • 在线客服2
 • 微信
 • 客户端
 • 返回顶部
 • NX讨论
  Catia
  TC讨论
  Tecno
  云课堂
  业务合作
  快速回复 返回顶部 返回列表