PLM之家PLMHome

[Rich Client Dev] 【Teamcenter胖客户端开发】teamcenter菜单添加图文教程<1>

2015-4-1 14:48:17 4656 0

[复制链接]
admin 发表于 2015-4-1 14:48:17 |阅读模式

admin 楼主

2015-4-1 14:48:17

请使用QQ关联注册PLM之家,学习更多关于内容,更多精彩原创视频供你学习!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Teamcenter胖客户端开发】teamcenter菜单添加图文教程<1>7 M6 Z7 c  Y: t- r5 A
这部分内容实际上是eclipse的插件开发的功能, 这里做个简单分类,菜单文件的扩展点都是  <extensionpoint="org.eclipse.ui.menus">,添加菜单就是在这里面添加内容。这里只要注意location即可!
+ T; Z9 W+ L# a$ ?4 E* B# D/ f9 o0 A(1)在主工具条上添加菜单。4 A! K: ]* e/ o" c6 h3 X
  <menuContribution1 z, w. V6 S9 A: u0 V7 r! T
            locationURI="menu:org.eclipse.ui.main.menu?after=additions">
  C$ C3 H! t( B3 `. q! I9 V& h            <menu id="com.plmhome.plmhomeTool"  label="PLMHome ToolKits">
% E2 [1 x; W% ~% y9 K2 [: Y            <command0 B% _8 g" u, h; U
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"# A- N$ u( n. u# _8 Y( D
                  mnemonic="S"
8 ^; [, E! z8 j4 n                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">) e+ ^* N' E* M/ J/ e
            </command>: n+ D# B, o1 y$ D9 a) U7 b
            </menu>* @: y% D$ s1 O8 M& d
      </menuContribution>8 c, f( R1 Q$ j+ f; Y
. K5 s6 v2 T/ X) W: e5 \
(2)在工具功能的后面添加按钮。
- L& u0 n+ N7 N% P  <menuContribution
8 ?9 e& @7 U8 D& @2 Z" e: V            locationURI="menu:tools?after=additions">" d4 X6 O, ^' u. |$ p$ l5 {
            <command
- N* H# j4 l2 n& U                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
" c5 h+ q2 @! q. |                  mnemonic="S"& z5 I" u5 Z0 a3 y8 o# Y' Q9 K* P& B
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">0 }& Y! T& _' ~0 N2 k0 S) v+ M2 ^) q
            </command>1 X/ h& ~" q3 o0 {
   </menuContribution>: g4 l& I3 h/ K7 l9 F
3 D3 @5 F' u2 a" {
(3)在右键弹出菜单加按钮) ^- [$ H2 K" m3 g8 u% a
      <menuContribution  I$ {0 O4 X) A/ |/ J
            locationURI="popup:org.eclipse.ui.popup.any?after=additions">
: g5 s/ Q6 `: ~            <command+ b, x, z+ j* j. K8 @: K7 ~
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"9 k* e6 J/ E* m, s( C
                  mnemonic="S"
' B7 l. c! F% _% p  _1 F                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
: g6 k  Y; ]3 o, z( m            </command>
4 I: o$ o4 c. @/ |5 B& h$ J5 Y; \: w      </menuContribution>
2 z  S  Q4 V' J6 t+ P! Q(4)在具体的菜单后面加功能按钮
  W3 n2 q% ], M" ^$ d      <menuContribution: {6 w0 t( [; }: w1 B3 s- b. h; K, n6 ]
            locationURI="menu:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView?after=group4">2 w; h/ ~, K$ `6 T& ?& {
         <menu* H; A0 a% |" T
               label="PLMHomeToolKits"
$ t  P8 r/ G' @$ ?8 e2 n$ j               mnemonic="M". u  d5 G5 W- M  A. \
               id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleMenu">6 V( w* k4 ]7 V, Y, _( m% n
            <command+ O1 U% h  R% z9 S, y" n8 V
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"7 X# Z" |# y! ?5 a
                  mnemonic="S"
/ U9 z7 }; D+ N) i1 A6 m                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">! D; V# e) F8 g  z
            </command>
4 P1 m2 i; p; _. u2 @9 e         </menu>' O" R) s" {1 d2 k% G
      </menuContribution>
8 l! m$ b% W8 i* V8 H
0 Y( x, u) L# W# o3 v( ](5)指定位置,直接加按钮6 E- l2 w$ J9 t. S3 V# G
      <menuContribution: }9 Q+ D4 S: F% O& m
            locationURI="toolbar:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView"># X! G( U% |. Z: h8 P; d: g
            <command1 @% l7 }, h9 ?, }3 ^/ @2 g/ Y
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
! D1 S) \+ D: M7 H1 i0 B4 Z                  icon="icons/sample.gif"
$ Y  E# _) O: @3 d  G4 R: R                  tooltip="Say hello world") j$ P4 ^, ?% g0 V
                  id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleCommand">
) P) Q6 _) G& a* Z( F* I2 }  \            </command>9 U, m& e! l) e% H
          </menuContribution>3 M& g' g! k' l; N  o, y5 g* j

! p1 j8 S/ P+ q(6)加工具条按钮
& K9 V# f9 b, A& r) L% p  <menuContribution( X* Z( k- k* f$ {& w
            locationURI="toolbar:navigator_Toolbar?after=additions">* D: y6 J  `2 F% R! ~- ]" q# A" O
              <toolbar
, e% @; b; p# U" q1 l, Z               id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleToolbar">
3 |& s* K  _" h, T  K( b" u2 f            <command' }, a& s) J- G, y: S4 d, `: F
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"' Q( g' |9 P0 A" @
                  icon="icons/sample.gif"
# v- ^9 J4 K) i' G                  tooltip="Say hello world"% G* L" b! J8 U
                  id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleCommand">3 w, n. V, E9 z. s# s& o4 ]
            </command>
0 J( Y  K! K  N+ V% \: r4 `. `            </toolbar>' R$ C- U% d% K8 C# u4 P. p7 Q) a
          </menuContribution>8 ~5 D6 t) Z) Y/ o" n* e- O
0 v4 h8 b$ Y, _) O) p+ [: v! p  @  X
9 {4 C1 u; _: h# O) V
完整的例子如下:
1 y, x2 J" f; }0 a1 S" |5 V1 o
1 V% ~7 k0 s; q9 L6 [7 e( ~<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
, n$ H8 p1 i+ K; n<?eclipse version="3.4"?>& S2 E* Y! m2 e- |% f
<plUGin>( k7 S* v" u5 M3 W/ F+ V* k
5 I  e4 }9 H+ s, ]' K4 p
   <extension: v7 P4 F% I, e8 q
         point="org.eclipse.ui.commands">$ z- n3 k1 f  l
      <category
  f. b1 F& m/ z; `- q5 n- h5 \            name="Sample Category"
  I. \  v1 f2 _5 [0 C4 q            id="com.plmhome.createFolder.commands.category">6 \# \/ Q" o5 c
      </category>, M. V( ]+ F0 O' L
7 W. q: A* h2 g6 `: b) Y. S) z$ }! ~
      <command
5 c2 _! C! J0 I: H# j            name="PLMHome CreateFolder"8 O3 [3 C* [  C; }7 e( {
            categoryId="com.plmhome.createFolder.commands.category"
: z3 z  Y3 e) J  x& a0 M: j            id="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand">
& k" N" `% [0 O7 F: u) a1 s0 `      </command>' g1 Q) b& N- [4 W, o- Q9 q9 ]
* d4 G  w  s: N5 C
   </extension>
: f  D8 e0 Y. v( y8 c3 n   <extension
. H5 M' d) c- |1 @' n( u0 n         point="org.eclipse.ui.handlers">
+ G: x5 Z: `$ K2 |      <handler; l% j; H' g- O0 |! O. j
            commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
* A' L, [  v4 a- R* E            class="com.plmhome.createfolder.handlers.SampleHandler">% d! p& s9 r; ~4 ?
      </handler>, B- [$ P$ {. e/ w1 |8 q
   </extension>
2 M0 k) k/ k# w' n- T% e9 Z   <extension3 }! g! C* _# Y, I1 S) f1 Y2 P
         point="org.eclipse.ui.bindings">; L: X- t. y! p
      <key- W( B4 f$ j6 E/ y, I
            commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"# }1 {# _- B: F; f3 x
            contextId="org.eclipse.ui.contexts.window"
7 F) @# B5 x+ L4 v: b! X            sequence="M1+6"6 @- Q& {& W; {. ]& t& i! e
            schemeId="org.eclipse.ui.defaultAcceleratorConfiguration">
" Z% L) N& L8 r* a! X$ E9 G      </key>
( \7 D6 }* ^0 D4 D5 s6 p9 @% r   </extension>
$ h) D. t2 T( z9 P4 {! `   <extension& r3 y- i7 C' c
         point="org.eclipse.ui.menus">
8 h8 n! x7 |+ r' d: ]2 `/ ?( V
% X) i( U7 F, B           <menuContribution. \+ S5 D& m( z& B; H4 k! T
            locationURI="menu:org.eclipse.ui.main.menu?after=additions">7 G1 }& |( K" W! S7 }
            <menu id="com.plmhome.plmhomeTool"  label="PLMHome ToolKits">
3 }. t" A. E! q+ T' a            <command
' L: P5 \# t" w+ i9 T2 C                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
: l- X! t+ c5 Z                  mnemonic="S", O! D& \# D1 K+ y, x' J) D
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">9 |. n2 F: v5 o+ Y
            </command>
  ?% @4 ?% z: @1 j$ Q            </menu>/ y4 {& ?$ f2 d% v" E9 n
      </menuContribution>
7 L* E" Y) Q; E: W- J3 q5 {1 a
6 v4 }; Z, S" }+ q5 D. @  _* a% o8 e5 }; Y  n8 U4 I

* n+ Q$ g- ]. u7 h  U% X       <menuContribution4 K5 l/ [. y+ c. a! Z5 L2 z
            locationURI="menu:tools?after=additions">
0 _) @4 L, R& E8 Y5 J, I7 M# m            <command& _0 c9 A9 s) E8 i. Z& r0 k  d* N" x
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"; Z6 R: B. D  ?; o9 {8 K0 A& Z
                  mnemonic="S". `: i  B( v& b, B' k; z
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
2 a& Z0 U/ s6 S- I4 Q! u4 S            </command>
0 K, c; g5 f2 l" W& X6 n- K( Y* k      </menuContribution>% }7 H0 h4 [, M7 }2 u( r
. V9 x6 y8 ?2 j3 b0 v" u/ b

# T6 u1 y8 l/ ~& z' ^/ ~5 I, b$ G
      <menuContribution  `1 E* E3 n2 D2 J( b, f
            locationURI="popup:org.eclipse.ui.popup.any?after=additions">
+ J3 V: _/ [2 L2 Q9 j            <command6 }; n8 ~# D! e3 M' p( }
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
5 K: ^0 R7 x5 ^: f6 N( E                  mnemonic="S"7 t( [  S5 B2 x+ R9 ^- o5 m1 g
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
  T, F7 S# _& h* P+ }; }- F! j! l            </command>
4 t7 Q: l  Q  _0 W) x      </menuContribution>
1 T9 f& n" ^: z6 |" k3 i3 R  P+ `: {3 Q
      <menuContribution. b+ G6 n8 `! V# d. U
            locationURI="menu:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView?after=group4">7 J8 P/ X- |3 s  r, [
         <menu- Y5 n4 e5 g2 `% U
               label="PLMHomeToolKits"
8 j8 e( J% F. ]               mnemonic="M"9 G$ F* e. I9 Q
               id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleMenu">7 q3 \1 P+ B0 V/ |; _
            <command
, z. {7 F% {0 p8 D% i: r                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
8 o) l# W( }! |- @! ]                  mnemonic="S"
& g/ M7 {( Q1 r1 L7 X                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
# ^: \4 ~# b* n" N4 G0 K6 E            </command>
  N0 J8 `, {) T$ X         </menu>3 N8 X& ]4 z  _! Z# A# x) I' r7 p
      </menuContribution>
4 A3 y( O& G7 V
+ X, n0 R/ [& r5 j" p' U8 T% Q  E      <menuContribution  U! g' K, @' o- h
            locationURI="toolbar:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView">
2 \3 E& P5 \6 O9 |            <command
; {' \8 G& p7 t7 ~' d                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"& l  z0 n; ~6 m' D' d* K2 o; o
                  icon="icons/sample.gif"4 G1 |  A& u$ Q& W( d& q  p3 |) D
                  tooltip="Say hello world"
, q. S2 l& B6 D5 U9 Y( {" C2 c( l                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
% I# }- ?! }' V5 M            </command>2 Q- S& C' Y( i
          </menuContribution>6 Z/ H% W! m( C* M

( t$ H$ a$ D1 `" Z3 P/ p7 i0 E+ w0 n
      <menuContribution) Y9 T1 a+ b7 @6 x1 Z% s
            locationURI="toolbar:navigator_Toolbar?after=additions">
9 D: f* |% J" M              <toolbar
* Q$ M$ {2 u6 q( |0 b               id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleToolbar">
) ^) C3 U" H6 ]- V7 ^, P; C* f            <command
) A  D2 u9 L# K! p  ~                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"4 s0 c: ?/ s- u; ?6 @6 N8 F
                  icon="icons/sample.gif"
& S6 n+ Y! k. Z7 y                  tooltip="Say hello world"
( \6 L, i* M0 @8 ?- T7 C% P                  id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleCommand">
; e$ f3 Q2 N; r8 Z4 O3 N+ d            </command>
. [1 ]$ {  y5 b8 R) f+ A            </toolbar>
& e$ G& b$ G# s, O8 h8 }          </menuContribution>
8 z% P& z; B. K% v; T/ _# W: l3 e* p4 w- _% q
/ D! N2 D# |& j2 O- b! `6 g7 Y" ^7 y
   </extension>
( F/ c2 v( j( I6 U$ k) t' P4 U- d9 J7 W0 c" T) Z
</plugin>: D1 h0 ^2 {. K: C% K# g

4 Y! I. s( G, @( T9 k0 w- m/ o( Y+ J) c/ u& y! s

2 ~( e; _8 C7 U. w
上海点团信息科技有限公司,承接UG NX,CATIA,CREO,Solidworks 等CAx软件,Teamcenter,3D Experience等PLM软件,工业4.0数字化软件的实施\二次开发\培训相关业务,详情QQ 939801026 Tel 18301858168 网址 www.diantuankj.com/ doTeam.tech
回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

返回列表 本版积分规则

:
管理员
:
xduniverse@qq.com
:
点击这里给我发消息
:
http://www.plmhome.com
:
原西门子NX高级教务员,10多年NX培训,开发咨询,Teamcenter培训实施等

主题2399

帖子3651

积分69466

图文推荐

 • tecnomatix和teamcenter如何共用一个PLMLic

  tecnomatix和teamcenter如何共用一个PLMLicenseSe

 • Tecnomatix 二次开发入门教程 6 实现打开PL

  Tecnomatix 二次开发入门教程 6 实现打开PLM之家

 • Tecnomatix 二次开发入门教程 3 第一个hell

  Tecnomatix 二次开发入门教程 3 第一个hello plm

 • 官方文档,NX12 使用 Python进行二次开发相

  官方文档,NX12 使用 Python进行二次开发相关配

 • NX1926

  有人知道nx1926的这个导出高质量图片的命令为什么

 • 关闭

  站长推荐上一条 /1 下一条

 • 发布新帖

 • 在线客服

 • 微信

 • 客户端

 • 返回顶部