PLM之家PLMHome

[Rich Client Dev] 【Teamcenter胖客户端开发】teamcenter菜单添加图文教程<1>

2015-4-1 14:48:17 4841 0

[复制链接]
admin 发表于 2015-4-1 14:48:17 |阅读模式

admin 楼主

2015-4-1 14:48:17

请使用QQ关联注册PLM之家,学习更多关于内容,更多精彩原创视频供你学习!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Teamcenter胖客户端开发】teamcenter菜单添加图文教程<1>
) O# ?5 p3 R, b5 H1 Z% N/ X这部分内容实际上是eclipse的插件开发的功能, 这里做个简单分类,菜单文件的扩展点都是  <extensionpoint="org.eclipse.ui.menus">,添加菜单就是在这里面添加内容。这里只要注意location即可!. W. _9 e! w/ U9 n/ i$ n
(1)在主工具条上添加菜单。
) X/ w* I$ Q' C7 g. {: x. w  O  H& ^  <menuContribution
  V+ u8 s6 f. E/ n* p            locationURI="menu:org.eclipse.ui.main.menu?after=additions">
$ |& C7 I  F2 o6 N" ~1 E            <menu id="com.plmhome.plmhomeTool"  label="PLMHome ToolKits">: o  D; s- I4 t! B
            <command
# w- Q  J5 a$ Y3 x$ a* B; _  e                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
  W9 i, G, G/ b! m8 z; {                  mnemonic="S"6 x# ]! O, t% D5 h4 l
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">; L! l2 E! N2 b2 U9 N; e
            </command>
( I1 W" T7 P: `! g            </menu>8 v2 M- y6 K* M, a8 k
      </menuContribution>, H3 ^+ k! O0 A4 n7 }! \& ]
8 Z1 o2 Y: e; S# O5 ~% I
(2)在工具功能的后面添加按钮。
' u# T# z( Q; e7 X  <menuContribution. d9 O% I+ [( H1 x1 M) }( n+ c
            locationURI="menu:tools?after=additions">
3 L5 x6 e( t8 f0 i& w$ \            <command
  C4 w! f0 _% y1 m4 ~& j" P                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"2 A# l3 ^6 R! I0 U) C2 N# b) X+ T
                  mnemonic="S"
5 S3 ?. V0 n( M' y2 y( \* E- P                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">. D. {3 B# C  W/ J8 ?5 T8 l& o
            </command>6 G: A& R/ B3 d. ^
   </menuContribution>0 H, _, T. n/ h, A

. T- O7 K; J: h) M(3)在右键弹出菜单加按钮2 \; D% b, E) w
      <menuContribution
4 C3 C" r: ?3 j0 p3 w            locationURI="popup:org.eclipse.ui.popup.any?after=additions">
6 a# k1 L4 ^! |1 X4 O/ m6 \            <command
* `% H1 E7 [; D( B+ z                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
8 E* {- T; J9 z8 B( [                  mnemonic="S"
& D1 P( k; L" @  d9 U0 j/ x; G1 l                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">, [. ~$ D) X% n3 E
            </command>' H! x2 M6 [. g9 |
      </menuContribution>& X* Z" X# F5 v
(4)在具体的菜单后面加功能按钮& t+ b+ f0 d) E0 a$ o5 T
      <menuContribution
/ o2 j# o2 C0 ]$ v" l, {8 A* |3 L            locationURI="menu:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView?after=group4">
% H; z; n. x0 b. x* K# A         <menu/ l$ J  N5 u  H) k5 [; \
               label="PLMHomeToolKits"$ O& z( {* `* M  W7 g1 ^. f
               mnemonic="M"6 q, ~! E5 H; ^
               id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleMenu">* V, |+ l$ r0 U
            <command
* i9 R  O4 t" r) b2 q# A4 Y0 v                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
0 f4 k1 {' V- ]) ?: S                  mnemonic="S"( C  `: h) X, ?- j: a5 s: c( ?; t
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">" M2 e0 M- P4 f- D/ u
            </command>
; _" M; v& l3 @7 I) h/ K  f         </menu>$ f' I' N$ C; u. {5 u% ?
      </menuContribution>
) b  a+ |9 G' C4 {% M# N0 [2 g- p% C  ^6 U
(5)指定位置,直接加按钮+ A$ z: i% O' ]
      <menuContribution
3 E5 Z2 \' E2 P! E            locationURI="toolbar:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView">
) v4 Z& `8 m2 I0 T' t  A            <command
' ]) k/ f! Z3 }3 X7 o. y( l                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"; q4 p  ^4 g: U& o: U
                  icon="icons/sample.gif"$ _2 V& F3 Y+ q/ r0 M
                  tooltip="Say hello world"
6 |1 m  {: U5 B6 m6 j                  id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleCommand">
. w6 U+ c* g; |; p: X            </command>) Z' g: C- H7 g! v5 {5 V
          </menuContribution>
- C& u; j, K/ n' Z  K: m; f% X6 x0 f. h/ P
(6)加工具条按钮5 @/ V1 a$ h' {9 h
  <menuContribution! i7 q2 S/ R% v7 z
            locationURI="toolbar:navigator_Toolbar?after=additions">
8 i/ B" a6 [* Q              <toolbar: R' _" |$ U9 W2 A# y
               id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleToolbar">
0 O+ [) f. N/ c1 i+ {            <command
8 `4 q. }$ z5 P8 h% @3 Q- a                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
9 v! i$ c8 H( `) j# j3 J" U7 M8 D                  icon="icons/sample.gif"
: M9 i. @; `; m8 h' f$ L6 W; b6 s                  tooltip="Say hello world"# }; ?: k" \( [
                  id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleCommand">
2 q2 |7 w0 Y% I* B& d            </command>7 p# E: Y$ u/ E0 {- c8 g; S
            </toolbar>3 l$ `4 Y3 _: }" v3 w: n
          </menuContribution>
8 c$ \" p; ]% Z
& ~$ B& M! m7 M$ J6 [5 H! P
$ w0 ~' y2 C8 A, Q6 U完整的例子如下:
' t/ j: b) [0 r8 V+ I( c4 i1 Q9 n; X; [, c
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
* I2 w( M; U' t' R9 |<?eclipse version="3.4"?>
/ f: o  @& Y3 T  U+ {. c# C<plUGin>
" o/ N3 s8 o/ }& y& T6 y8 }* ^
; d2 ]  n. {) ]: M2 F4 o0 \   <extension& m( _( Z) H3 S, r9 ?0 D3 V; v
         point="org.eclipse.ui.commands">( s! z8 K7 L. ]9 h1 V1 W  l( ^
      <category
0 {  @2 g7 K" M- B4 q0 d$ b  z/ z            name="Sample Category"
! ~& s  E; b$ b3 w: D; k            id="com.plmhome.createFolder.commands.category">. D+ j4 F( V1 c9 \
      </category>
. g5 d' E) ?- F' [, D, c, f3 m& Q+ p. e2 p; a, u1 I+ g0 v
      <command
& N5 g/ x2 D8 m+ s* n6 _! `            name="PLMHome CreateFolder"9 k  u% R0 t2 ^  c
            categoryId="com.plmhome.createFolder.commands.category"% z( k& W' Y8 i& _7 l; S
            id="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand">
& B; i! J- m" I1 N: [: u      </command>: \1 o0 ^: P% E5 q4 F# w
# c" Z. J! W  A, P
   </extension># }) l! |7 N# ^" S3 o+ u7 r1 u
   <extension7 w( N. b% R& u8 S' y3 C9 X
         point="org.eclipse.ui.handlers">
6 b- v4 D# D) z- E      <handler) @$ _3 C( e4 \0 `
            commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"+ Z4 \3 T5 k) |( `7 x
            class="com.plmhome.createfolder.handlers.SampleHandler">0 }/ J2 ?5 T+ y$ L. h) N; F$ B
      </handler>6 i5 s: S% X& U5 h+ w. z% ]7 ^
   </extension>
) n7 g3 ~' C* m, T   <extension) b/ V' L  p- W! ]& y* B
         point="org.eclipse.ui.bindings">
5 i0 I8 Y' l$ J, C  d; `( J      <key2 s  g) Z, y- K; {
            commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand") w; w' O; l6 b7 T" s
            contextId="org.eclipse.ui.contexts.window"
) L% ~. n2 b$ j! j) U- ~            sequence="M1+6"- I5 N5 m/ ~' w; W0 Y
            schemeId="org.eclipse.ui.defaultAcceleratorConfiguration">6 U8 G  @; u7 c$ g7 w
      </key>$ o) h, A6 M" s. ?7 d
   </extension>
! Y4 [( c. |) K. H- p$ L% o! K   <extension
4 d. v4 s5 e- R1 m9 n* H* U         point="org.eclipse.ui.menus">
0 L: K" e/ F4 \1 x
: }4 [- s) z; g; ]# ?$ O           <menuContribution# k$ _  V3 K+ d% u( I' A
            locationURI="menu:org.eclipse.ui.main.menu?after=additions">
8 a2 R2 j2 H: _            <menu id="com.plmhome.plmhomeTool"  label="PLMHome ToolKits">2 e# f' h! v1 O1 ^1 J
            <command
, J8 H, p/ B; u                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"3 }* s$ P/ b6 l  s- c( d
                  mnemonic="S"6 l$ p5 a9 P% V) ]. d4 w
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
4 |% S, Y( A2 }            </command>4 W' W  x& y- j: E0 y; g2 Y
            </menu>
9 U* m2 C+ {$ w8 e# m7 G& Y      </menuContribution># q0 ^0 g1 [' L* r5 H
5 z" m% A! x% s0 z2 @. N( ~/ }
% V1 Z; w& F" S

9 |! F3 |% O3 o! M4 o$ s       <menuContribution
4 J  c5 W& O) C3 s. Q& |+ F6 ]            locationURI="menu:tools?after=additions">
  h# g6 v, i+ X; |' ]7 [            <command! \5 q# G- e  i' k: D' c
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
5 J- Z6 X* N5 j* p' I; t                  mnemonic="S"- \% {. _  N$ }3 a" d2 a# L
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">9 V7 y* g: u3 x. B5 |
            </command>
' G0 H+ M4 R/ L2 a% [      </menuContribution>
* C% [! ~: a% c  N+ Q( _' ~- X( d. F" L+ A
, s7 T- z; @' n- e' p4 Z' g: h
3 n! H9 U  d$ p/ e$ f' p
      <menuContribution
4 N$ q8 F" o7 \9 ~  ]4 L; l$ a( V            locationURI="popup:org.eclipse.ui.popup.any?after=additions">
$ A1 d7 w0 ~9 g# V( q            <command
. K; p/ W1 n& O! Q3 ~7 l0 E1 _                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
4 G  o+ e% D, v+ c                  mnemonic="S". O4 s; a( ^# x
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">; Z: @+ O3 ]# b% q6 }, r( m
            </command>
  v/ t, ?# V4 O+ V; R: a* u8 I      </menuContribution>
9 [$ k% q; y+ z6 R7 K7 @: i6 k/ k9 i$ @1 D, k" |; s5 F1 W
      <menuContribution; t4 A! `* z- ~& z) I
            locationURI="menu:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView?after=group4">8 n1 {/ d9 \# R0 P6 [7 F
         <menu% r2 X  {% w2 X  X
               label="PLMHomeToolKits"
2 R) _! x* I7 M) c, {* F% @               mnemonic="M") _$ w, D; r' Q0 O
               id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleMenu">
" u$ o/ C) U, W/ Z            <command
. Y2 ?* a: t5 S% ~                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"3 n. x' u8 D* F
                  mnemonic="S"
2 `. u, c: v( F- K1 m* ]* G9 Z                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">* {( ]# |% E: V9 j; u; _
            </command>
( H7 B0 A2 L3 n1 w         </menu>
" v; p5 E0 K' V. Z, Z& P$ v      </menuContribution>
6 Z! G# Z9 Y$ l
7 _1 R# [4 }0 K" k! h" o6 t# D3 h      <menuContribution
; P8 C, Z' m1 O" N            locationURI="toolbar:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView">2 C7 z9 W* s" J3 T+ }
            <command. w, _  z. G  [0 K- M+ y( \
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
" c; ]7 y# I5 y3 f9 \9 \1 f/ [                  icon="icons/sample.gif"
% n, J* `" A, M: t                  tooltip="Say hello world"7 I7 x# Y, c" k; z. ?% g
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
- L( z9 ^- b( `. j9 v9 y" |. O            </command>
0 \) A# O$ b, r& F, K% q          </menuContribution>
* d3 W" p1 ^0 U9 @4 N: L& c' g4 P& T% g

1 S" ?' M: R% y* i" A! K      <menuContribution
8 J. R- c6 N* c1 ~# o6 c3 e            locationURI="toolbar:navigator_Toolbar?after=additions">6 J) O+ o) }* r' i1 @8 I
              <toolbar
  J: X9 E& k+ ?               id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleToolbar">! f; J- ^& w2 W6 ]  k0 Z( O
            <command/ l- v. Z* P: ^) p
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
5 {5 p& x/ e" o3 I- r; ?8 b8 K  s                  icon="icons/sample.gif"
, Z, t" G+ Y! L8 A  Q4 L( V8 b                  tooltip="Say hello world"& L, k; S' n4 h5 S6 h- {3 o, p7 ~
                  id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleCommand">, g( F6 q4 _3 J# p  m3 i, Q
            </command>$ X: r3 n5 \9 \7 L" s, M
            </toolbar>
* o3 P9 @  I0 |! E          </menuContribution>$ w% f# \0 A( D1 I8 j

" y5 j% J/ Z! U0 ?- s6 P. [' [
$ ]3 o# C# U3 m! Y   </extension>+ ?. t# s- S- S6 a' t# K/ X: u- z

7 u6 o0 w" h" q  e9 b</plugin>8 [  m( l+ y. d3 e+ X  }' s
% s2 b: [% S4 ~, S, X! R
2 K5 t( w$ \. k" D9 q  c+ C6 ^

7 h; {+ y5 Z( T7 T
上海点团信息科技有限公司,承接UG NX,CATIA,CREO,Solidworks 等CAx软件,Teamcenter,3D Experience等PLM软件,工业4.0数字化软件的实施\二次开发\培训相关业务,详情QQ 939801026 Tel 18301858168 网址 www.diantuankj.com/ doTeam.tech
回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

返回列表 本版积分规则

:
管理员
:
xduniverse@qq.com
:
点击这里给我发消息
:
http://www.plmhome.com
:
原西门子NX高级教务员,10多年NX培训,开发咨询,Teamcenter培训实施等

主题2399

帖子3651

积分69943

图文推荐

 • PLM之家NX插件V8.0.0.0发布,支持NX1847版

  PLM之家NX插件 ============================

 • 安装最后一步报错

  安装teamcenter12,使用网上的破解方法,但是到最

 • tecnomatix和teamcenter如何共用一个PLMLic

  tecnomatix和teamcenter如何共用一个PLMLicenseSe

 • Tecnomatix 二次开发入门教程 6 实现打开PL

  Tecnomatix 二次开发入门教程 6 实现打开PLM之家

 • 关闭

  站长推荐上一条 /1 下一条

 • 发布新帖

 • 在线客服

 • 微信

 • 客户端

 • 返回顶部